DE VERGIFTIGING VAN DE WERELD [1]


Door Ad van Rooij

Hieronder vindt u het bewijs dat vanuit dit vanuit Nederland voortgezette Hitler-Kabinet de gehele wereld is vergiftigd met miljarden kilogrammen zeer giftige kankerverwekkende stoffen waaraan wereldwijd binen nu en 20 jaar miljarden mensen vroegtijdig zullen sterven. De opvolgende Nederlandse NEP-Regeringen (dus alle minister presidenten, ministers, tweede en eerste kamerleden, provincies, gemeente, waterschappen en alle ambtenaren vanaf die tijd)zijn daarvoor persoonlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit geeft ook een verklaring waarom Piet Hein Donner Vice-President van de Raad van State moest worden. Daarom is Winnie Sorgdrager vanaf 2005 ook benoemd tot lid van de Nederlandse Raad van State en is zij voorzitter van de afdeling die gaat over Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Infrastructuur en Milieu, lees:

http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/organisatie/organogram/volle_raad/

1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig Vice-President Piet Hein Donner van de Nederlandse Raad van State, heeft vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 als lid van de Staatscommissie-Van Schaik de herziening van de Nederlandse Grondwet van 1953 voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen (bewijs 1, bewijs 2).

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”

1962: als gevolg van deze Grondwetswijziging, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, is voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om over de nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet positief advies uit te uitbrengen waarop het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met: – de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase; – en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld: Daarmee is in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat door wijziging van artikel 60 in de Grondwet vanaf 1953 niet meer door een rechter mag worden beoordeeld (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4 ). 1983: dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig Vice-President minister Piet Hein Donner van de Nederlandse Raad van State, was vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter van de Staatscommissie Cals-Donner die de algehele herziening van de Grondwet in 1983 hebben voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 120 in de complete herziende Grondwet opgenomen, dat luidt (bewijs):

“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Door hiervan in 1983 het zelfstandige artikel 120 in deze complete herziende Grondwet op te nemen met toevoeging van “Wetten” is het schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 16,5 miljoen Nederlanders en 500 miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) vanwege de op 21 april 1962 ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen. Daarmee heeft André Donner voor Vice-Presdent Willem Scholten (CDA) en Voorzitter Koningin Beatrix van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het Kabinet Lubbers I (CDA en VVD) heeft beslist dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen niet meer mag worden getoetst aan de volgende hieronder ingelaste artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet:

Artikel 1 Grondwet Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 21 Grondwet De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22 Grondwet 1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. 2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Daarmee heeft André Donner met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de politieke partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Shell/Billiton/Budelco onder de dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via bestrijdingsmiddelen (waaronder Superwolmanzout-Co) honderden/miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell/Budelco, via geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden. André Donner heeft dat in de periode vanaf 1967 tot 1971 weten te bewerkstelligen. Dit met de wetenschap dat dezelfde André Donner in diezelfde periode (vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) lid was van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg, betekent dat hij dit ook in die hoedanigheid heeft gedaan, waarmee dit ook niet meer kan worden getoetst door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Van bovengenoemde door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in samenspanning met Gebr. van Aarle B.V gepleegde misdrijven heeft A.M.L. (Ad) van Rooij strafaangifte gedaan bij de officier van justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Betreffende strafaangifte d.d. 28 december 1994, met bijbehorende brief d.d. 16 november 1994 aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen, vindt u bijgevoegd (bewijs ).

Op deze gedane strafaangifte d.d. 28 december 1994 heeft verantwoordelijk milieuofficier van justitie mr. G. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch onder verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager (D66) van justitie (in Kabinet Kok 1) bij brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) letterlijk het volgende beslist (bewijs):

Naar aanleiding van uw aangifte van 28 december 1994 tegen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode en de Gebr. Van Aarle B.V. deel ik u mede dat ik hierin geen aanleiding zie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en wel op oppertuniteitsgronden.

De officier van justitie Mr. G.C.M. Bos

Daarmee heeft de officier van justitie mr. G. Bos met toestemming van verantwoordelijk minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) beslist dat het massaal vergiftigen van de wereldbevolking via o.a. dekmantalbedrijf Gebr. van Aarle B.V. met het valselijk geëtiketteerde Superwolmanzout-CO van Hickson Garantor Nederland B.V. zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied op sterk verontreinigde grond zonder voorafgaande vereiste sanering, in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor vereiste Hinderwetvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De-Dommel, zonder een daarvoor vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan (vanwege meer dan 500 kg opslag aan arseenzuur) in strijd met post-Seveso-richtlijn te midden van 12 woningen van derden (op 0 tot 100 meter afstand) in het uiterst kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode (Olland) van zodanig groot algemeen belang is dat daartegen niet strafrechtelijk zal worden opgetreden.

Op deze wijze heeft Shell/Billiton (vanwege het onder voorzitterschap van voormalig milieuminister Hans Alders tot stand gebrachte “Rio de Janeiro protocol”) wereldwijd miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd volledig in water oplosbare zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval, via tijdelijke uitlogende producten (geïmpregneerd hout) op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht kunnen dumpen, waarvoor voormalig minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) zowel persoonlijk als wel namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Het zijn deze vanuit de Nederlandse regering gepleegde genocide-misdrijven vanaf 5 mei 1945 tot op heden met bestrijdingsmiddelen gif, chemtrails gif, fluoride gif, aspartaam gif, vaccinatie gif, stralings gif, cosmetica gif, etc, waaraan over 5 tot 10 jaar wereldwijd miljarden mensen vroegtijdig zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten.

Voor meer informatie hierover lees bijgevoegd verzoekschrift d.d. 21 juli 2011, aangevuld bij brief d.d. 7 augustus 2011, van Ad van Rooij aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie om de Nederlandse Grondwet in overeenstemming te brengen met de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon)

Dat Nederland daarmee de volledige vergiftigingsmacht over geheel Europa heeft en vanuit Europa over de gehele wereld maken de door mij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) in 1998 gewonnen uitspraak bij de Raad van State en het in 1999 gewonnen arrest bij het Europese Hof van Justitie glashelder. Als bewijs daarvoor lees de volgende krantenartikelen uit die tijd.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf

Alle Nederlandse ambtenaren mogen als gemachtigden van hun besturen deze onherroepelijke uitspraak van de Raad van State en onherroepelijk Arrest van het Europese Hof van Justitie vanaf 1998 overtreden zonder daarvoor strafrechtelijk te worden vervolgd, vanwege het simpele feit dat de Nederlandse Hoge Raad onder verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager van Justitie (D66) op 23 april 1996 in het Kabinet Kok-I (PvdA, VVD en D66) het Pikmeer Arrest heeft uitgesproken. Als bewijs daarvoor lees het volgende artikel hierover van Ad van Rooij in het Katholiek Nieuwsblad en de 2Vandaag uitzendingen waarin ook Ad van Rooij dit toelicht:

http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm

http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv

http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv

Hiermee is het bewijs geleverd dat de Nederlandse Hoge Raad een hogere rechtbank is als het Europese Hof van Justitie en dat Nederland vanuit het voortgezette Hitler-Kabinet onder aansturing van de Bilderbergers, vanuit geheel Europa de gehele wereld hebben vergiftigd met miljarden tonnen kankerverwekkend gif zonder dat in Europa daartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden. Voor bewijs lees ons hieronder ingelaste verzoekschrift d.d. 26 juli 2012 aan het Belgische Grondwettelijke Hof:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf

Juist daarom moest vanuit die Bilderbergers het Internationaal Strafhof in Den Haag (Nederland) komen, zodat vanuit Nederland de gehele wereld kan worden vergiftigd met miljarden tonnen kankerverwekkend gif zonder dat daartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden.

Dit was namelijk nodig om de New World Order gerealiseerd te krijgen.

http://www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0

Eén gedachte over “DE VERGIFTIGING VAN DE WERELD [1]”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s