DE ZWARTE PAUS ONDER ZWARE VERDENKING

black-popeIn recordtijd is in Rome een nieuwe paus geselecteerd.Het is de eerste paus sinds eeuwen aan een stuk, die van buiten Europa komt en de eerste die tevens jezuïet is. Omdat de vorige paus wegens een dreigende arrestatie is afgetreden, stelt ITCCS dat rechten, plichten en schuldvraag is overgenomen door Jorge Mario Bergoglio, alias Franciscus.

Deze paus heeft daarmee direct een aantal grote problemen, waarvan de meest urgente is, dat er het arrestatiebevel voor Ratzinger naadloos kan worden toegepast op diens opvolger. Doordat deze nieuwe paus jezuïet is, kunnen we stellen dat hij (thans ook formeel) ondergeschikt is aan de “zwarte paus”, de opperbevelhebber van de Militaire Religieuze Orde van Jezus Christus: Overste Adolfo Nicolás. Spaans van geboorte.  De eed die de jezuïeten afleggen geeft de intentie van deze levensbedreigende secte aan en reden te meer om voor eens en voor altijd af te rekenen met deze vorm van religieuze terreur. Een belangrijk onderdeel van de eed luidt namelijk:

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen”

Het Internationaal Tribunaal stelt nu het volgende.

A suspected criminal has been rapidly elected as the new Pontiff of the Church of Rome in a record two day conclave, being the first Jesuit in history to head the papacy.

Former Cardinal and Pope-elect “Francis I”, Jorge Mario Bergoglio, is accused of helping kidnap opponents of Argentina’s military junta during the 1970’s “Dirty War”, and of baby trafficking, by lawyers and members of the Plaza de Mayo human rights group. (Los Angeles Times, April 17, 2005, “Argentine Cardinal Named in Kidnapping Lawsuit”.

Besides his personal alleged criminality, Bergoglio – as a Jesuit – represents the group most responsible for the centuries-old Crimes against Humanity and Genocide for which the Jesuit Superior General was found guilty on February 25, along with Joseph Ratzinger and other Vatican officials.

The Jesuit Order established the murderous Indian residential school system in North America during the mid 19th century, and has led the destruction and killing of millions of non-Catholics around the world since its inception in the mid 16th century.

Under a secret oath administered to every member, the Jesuits are authorized and encouraged to kill, torture or overthrow any opponent of the Vatican and the Pope.

These facts, the Argentine allegations, and his complicity in the global conspiracy against children enunciated in the canon law Crimen Sollicitationas, makes the new Pope particularly liable for immediate arrest and sentencing under international law and the Common Law Court verdict of February 25, 2013.

The ITCCS understands that Jorge Mario Bergoglio’s election was a quick and uncontested arrangement, as evident in its rapidity: in less than two days, a record for papal elections.

Bergoglio’s election makes the guilt of the Vatican and its highest officials for Crimes against Humanity all that more severe. The new Pope, as the head fiduciary officer of the Vatican, Inc., assumes that guilt and liability.

Bergoglio is therefore subject to immediate arrest under the terms of the Common Law Court ORDER of March 5, 2013, issued by the International Common Law Court of Justice under the authority of jus gentium, the Law of Nations, and the Rome Statute of the International Criminal Court.

Accordingly, an application has been made by our Tribunal to these courts for an International Citizens Arrest Warrant, to be issued against the new Roman Pontiff, Jorge Mario Bergoglio – Pope Francis I, for Crimes against Humanity and involvement in a global criminal conspiracy based in Rome.

The ITCCS will soon be issuing more background evidence on the genocidal purpose and actions of the Jesuit Order in relation to the ongoing crimes we have documented; and of the evidence of Bergoglio’s suspected crimes in Argentina.

Issued 13 March, 2013 ITCCS Central, Brussels

*

*

De EED der JEZUÏETEN is een voorbode van het eeuwen toegepaste sectarische geweld van een levensgevaarlijke moorddadige bende en luidt als volgt:

Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders; om geen mens te geloven, om geen mens te vertrouwen. Onder de Gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder Hugenoten, een Hugenoot te zijn; onder Calvinisten, een Calvinist te zijn; tussen andere Protestanten, in het algemeen een Protestant te zijn, en hun vertrouwen te verkrijgen, zelfs te willen prediken vanaf hun preekstoel, en met al de felheid welke in uw aard ligt onze Heilige Godsdienst en de Paus aan de kaak te stellen; en zelfs zo laag afdalen door een Jood onder de Joden te worden, zodat u in staat wordt gesteld om alle informatie te verzamelen ten voordele van uw Orde als gelovige soldaat van de Paus.

U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren, en hen tot aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en rijk waren, kunsten en de wetenschappen tot bloei kwamen en genietend van de zegen van vrede.

Om stelling te nemen met de strijders en in het geheim te handelen met uw broeder Jezuïet, welke mogelijk aan de andere zijde deelneemt aan de strijd, maar openlijk tegen datgene waarmee u zou kunnen worden verbonden, slechts zodat de Kerk aan het eind er voordeel aan zou kunnen hebben, middels de voorwaarden vastgelegd in de vredesverdragen en dat het eind de middelen rechtvaardigt.

U bent onderwezen in uw plicht als spion, om al statistieken, feiten en de informatie in uw vermogen en uit elke bron te verzamelen; maak jezelf bemind in de vertrouwelijkheid van de familiecirkel van Protestanten en ketters van elk klasse en karakter, evenals dat van de handelaar, de bankier, de advocaat, onder de scholen en de universiteiten, in de parlementen en wetgevende machten, en de rechterlijke macht en de raden van staat, en wees alles aan alle mensen, voor het belang van de Paus, wiens dienaars wij zijn tot in de dood.

U hebt al uw instructies eertijds ontvangen als nieuwkomer, een beginneling, en heeft gediend als mede-eedgenoot, biechtvader en priester, maar u bent nog niet uitgerust met alles dat noodzakelijk is om bevel te voeren in het Leger van Loyola in dienst van de Paus.

U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want ” zonder bloedvergieten kan geen mens worden gered.” Daarom, om uw voor te bereiden op uw werk en uw eigen redding zeker te maken, zult u, naast uw vroegere eed van gehoorzaamheid aan uw orde en trouw aan de Paus, na me herhalen— De extreme Eed van de Jezuïeten:

” Ik, _ nu, in aanwezigheid van Almachtige God, Heilige Maagdelijke Maria, heilige Michaël de Aartsengel, heilige St. Johannes de Doopsgezinde, heilige Apostelen St. Peter en St. Paul en alle heiligen en het hemelse hof, en aan u, mijn geestelijk vader, Generaal-oversten van de Sociëteit van Jezus, die door St. Ignatius Loyola in het Pontificaat van Paulus de Derde werd opgericht, en voortgezet tot heden, bij de schoot van de maagd, de matrix van God, en de staf van Jezus Christus, verklaart en zweert, die zijn heiligheid de paus is Christus plaatsbekleder en is het ware en enige hoofd van Katholieke of Universele Kerk over de gehele aarde; en dat krachtens de sleutels van het binden en het losmaken, die aan zijn Heiligheid door mijn Verlosser, Jezus Christus werden gegeven, hij macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten, gemenebesten en overheden af te zetten, allen zijnde onwettig zonder zijn heilige bevestiging en dat zij zonder angst kunnen worden vernietigd.

Daarom, tot het uiterste van mijn vermogen moet en zal ik deze doctrine van zijne Heiligheid recht verdedigen en gebruik het tegen alle overheersers van het ketterse of enig ander Protestants gezag, vooral Lutheranen van Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en het nu pretenderend gezag en de kerken van Engeland en Schotland, en de aftakkingen van hetzelfde welke nu in Ierland en op het Amerikaanse continent wordt gevestigd en elders; en alle betreffende aanhangers zodat ze worden overweldigd en verketterd, zich verzettend tegen de heilige Moeder Kerk van Rome. Ik doe nu afstand en verstoot enige eed van trouw aan enig ketterse koning, prins of staat genoemde Protestants of Liberalen, of gehoorzaamheid om het even aan welke wetten, magistraten of ambtenaren.

Ik verder verklaar dat de doctrine van de kerken van Engeland en Schotland, van de Calvinisten, Hugenoten en anderen in naam Protestanten of Liberalen vervloekt zijn en zijzelf zijn vervloekten wie het niet verlaten.

Ik verder verklaar, dat ik zal helpen, assisteren, en adviseren allen of om het even welke van zijne Heiligheids agenten in elke plaats waar ik me bevind, in Zwitserland, Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in enig ander Koninkrijk of grondgebied waar ik zal komen, en doe mijn uiterste best om ketterse Protestantse of Liberalen doctrines uit te roeien en om al hun gepretendeerde bevoegdheden, vorstelijke of anderzijds, te vernietigen.

Ik beloof verder en verklaar, ondanks dat ik het zonder kan stellen, mijn ketterse godsdienst voort te zetten, voor het propaganda belang voor de Moeder Kerk, om al haar periodieke agenten beraadslagingen geheim en voor mezelf te houden, zodat zij me kunnen toevertrouwen en niets wordt openbaar gemaakt, direct of indirect, door woord, het schrijven of welke omstandigheid dan ook; maar alles uit te voeren dat zal voorgesteld worden, waarvoor ik verantwoordelijke ben of aan me bekend is gemaakt, door u, mijn geestelijk vader, of iets van deze heilige overeenkomst.

Ik beloof verder en verklaar, dat ik geen eigen mening of wil heb, of enige geestelijke terughoudendheid, gelijk aan een lijk of kadaver, maar zal zonder aarzelen elk bevel uitvoeren dat ik zal ontvangen van mijn meerderen in de Militie van de Paus en van Jezus Christus.

Dat ik naar enig deel van de wereld ga waar dan ook ik naar toe mogen worden gezonden , naar de bevroren gebieden van het Noorden, het brandende zand van de woestijn van Afrika, of de oerwouden van India, naar de beschavingcentra van Europa, of naar de woeste verblijfplaatsen van de barbaarse wilden van Amerika, zonder mopperen of klagen, en zal volgzaam zijn in alle dingen welke dan ook aan mij worden medegedeeld.

Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de Sociëteit van Jezus.

Hiermee in overeenstemming, stel ik hierbij mijn leven ten doel, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en met deze dolk welke ik nu ontvang, zal ik met mijn naam ondertekenen in mijn eigen bloed, als bewijs daarvan; en zal ik valselijk blijken te zijn of zwak in mijn beslissingen, mogen mijn broeders en mede soldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afsnijden, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik geopend en brandend zwavel erin, met alle straffen welke op aarde toegepast kunnen worden en mijn ziel voor altijd gemarteld door demonen in een eeuwige hel!

Dit alles, zweer ik, _, bij de Zalige Drieeenheid en de gezegende Sacramenten, welke ik nu zal ontvangen, en van mijn kant uit te voeren en onschendbaar te houden; en roep ik al het hemelse en het prachtige hemels hof te getuigen bij het heilige Sacrament van de Eucharistie, en getuigen dezelfde verder met het schrijven van mijn naam en met het punt van de dolk gedoopt in mijn eigen bloed en bezegeld in aanwezigheid van dit heilig verbond.”

(Hij ontvangt de hostie van de Overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk welke wordt gedoopt in zijn eigen bloed genomen over zijn hart.)

De Overste spreekt: “U zult nu opstaan en ik zal u instrueren in de Catechismus noodzakelijk om u bekend te maken aan enig lid van de Sociëteit van Jezus behorend tot deze rang. In de eerste plaats, zult u, als Jezuïet broeder, met elkander wederzijds een gewoon kruisteken maken zoals elke gewone Rooms-katholiek doet; dan kruist één zijn polsen, de palmen van zijn handen open, en de ander kruist zijn voeten in reactie, één boven de ander; de eerste wijst met de wijsvinger van de linkerhand naar het midden van de rechterpalm, de eerste maakt vervolgens met zijn rechterhand een cirkel rond zijn hoofd, het aanrakend; de andere raakt vervolgens met de wijsvinger van zijn linkerhand de linkerkant van zijn lichaam net onder zijn hart; de eerste trekt vervolgens zijn rechterhand over de keel van de ander, en de laatstgenoemden trekt vervolgens een dolk over de maag en buik van de eerste. De eerste zegt dan Iustum; en de ander antwoord Necar; de eerste Reges. De ander antwoord Impious.” (De betekenis hiervan is reeds gegeven.) “De eerste zal dan een klein stukje papier overhandigen gevouwen op een eigenaardige wijze, vier keer, welke de ander in de lengte zal snijden en bij het openen zal de naam Jezus drie maal geschreven gevonden worden aan de bovenkant en de armen van een kruis.

U zult met hem dan de volgende vragen en de antwoorden geven en ontvangen: Vraag – waar vandaan komt u? Antwoord – het Heilige geloof. Vraag. – wie dient u? Antwoord. – de Heilige Vader in Rome, de Paus, en de Rooms-katholieke Kerk Universeel over de hele wereld. Vraag. – Wie beveelt u? Antwoord. – de Opvolger van St. Ignatius Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus of de soldaten van Jezus Christus. Vraag. – Wie ontving u? Antwoord. – een eerbiedwaardige mens met wit haar. Vraag. – hoe? Antwoord. – met een naakte dolk, ik knielend op het kruis onder de banieren van de Paus en van onze heilige order. Vraag. – deed u een eed?
Antwoord. – deed ik, om ketters te vernietigen en hun overheden en heersers, en noch leeftijd, geslacht noch conditie te sparen. Te zijn als een lijk zonder eigen mening of wil, maar impliciet mijn meerderen te gehoorzamen in alle dingen zonder aarzeling of mopperen. Vraag. – zult u dat doen? Antwoord. – ik zal. Vraag. – hoe reist u? Antwoord. – in de bark van Petrus de visserman. Vraag. – waarheen reist u? Antwoord. – naar de vier hoeken van de globe. Vraag. – met welk doel? Antwoord. – om de orders van mijn generaal en Oversten uit te voeren en de wil van de Paus uit te voeren en trouw de voorwaarden van mijn eed te vervullen.

Ga u dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn plaatsvervangend bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden.”

*

Advertisements

2 gedachtes over “DE ZWARTE PAUS ONDER ZWARE VERDENKING

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s